FESTES POPULARS 2014

FESTES POPULARS 2014
FACEBOOK FESTES POPULARS 2014

Reivindicació i construcció del Centre Cultural Rambleta en imatges

jueves, 20 de noviembre de 2008

Noticies Associació

Un mes sense enllumenat públic en el tram d'enllaç entre el barri i la CV-400

Des de finals del passat mes d'octubre el tram del vial que unix el final del carrer Sant Vicent Màrtir amb el punt quilomètric 0 de la CV-400 es troba totalment a fosques. Ens referim als pals metàl·lics de la mitjana que tenen dos punts de llum cada un d'ells. L'AA VV del barri es va posar en contacte, fa més de dos setmanes, amb l'ADIF (Administrador d'Infraestructures Ferroviàries) per si la causa era deguda a les obres de penetració de l'AVE, amb resultat negatiu. Posteriorment va contactar amb la Delegació d'Enllumenat, la qual ha estat realitzant múltiples esbrinaments referits que si el tram era de titularitat del MPOU (Ministeri de Foment), o que si era de la COPUT (Conselleria d'Obres Públiques i Habitatge), etc. etc.
Finalment, ahir, tècnics de la Delegació d'Enllumenat es van posar en contacte amb la nostra Associació per a comunicar que anit s'acostarien a comprovar in situ que no hi havia llum en el tram en qüestió. Els manifestàrem que és molt urgent recuperar la il·luminació d'eixe tram pel fet que en el mateix hi ha dos passos de vianants pels quals creuen, diàriament, centenars de persones, entre les quals hi ha nombrosos adolescents i jóvens que van als instituts. Aprofitàrem l'ocasió per a demanar-los que, si és possible, reforcen l'enllumenat en la zona del nou pas de vianants provisional, punt d'unió entre els carrers Sant Vicent Màrtir i Josep Soto Micó. Estem a l'expectativa de que se solucione el problema.

Un mes sin alumbrado público en el tramo de enlace entre el barrio y la CV-400
Desde finales del pasado mes de octubre el tramo del vial que une el final de la calle San Vicente Mártir con el punto kilométrico 0 de la CV-400 se halla totalmente a oscuras. Nos referimos a los postes metálicos de la mediana que tienen dos puntos de luz cada uno de ellos. La AA VV del barrio se puso en contacto, hace más de dos semanas, con el ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) por si la causa era debida a las obras de penetración del AVE, lo que resultar ser negativo. Posteriormente contactó con la Delegación de Alumbrado, la cual ha estado realizando múltiples averiguaciones referidas a que si el tramo era de titularidad del MPOU (Ministerio de Fomento), o a que si era de la COPUT (Conselleria de Obras Públicas y Vivienda), etc. etc.
Finalmente, ayer, técnicos de la Delegación de Alumbrado se pusieron en contacto con nuestra Asociación para comunicar que anoche se acercarían a comprobar in situ que no había luz en el tramo en cuestión. Les manifestamos que es muy urgente recuperar la iluminación de ese tramo debido a que en el mismo hay dos pasos peatonales por los cuales cruzan, diariamente, centenares de personas, entre ellos, numerosos adolescentes y jóvenes que van a los institutos. Aprovechamos la ocasión para pedirles que, si es posible, refuercen el alumbrado en la zona del nuevo paso peatonal provisional punto de unión entre las calles San Vicente Mártir y José Soto Micó. Estamos a la espera de que se solucione el problema.

S'inicien les obres d'urbanització i/o enjardinament de les tanques situades enfront dels centres de Salut i de Servicis Socials.
La insistència de l'Associació de Veïnes i Veïns del barri, junt amb la publicació en els mass media comença a donar els seus fruits, per què ahir mateix les màquines van començar a treballar en un de les tres tanques dels centres de Salut i de Servicis Socials del barri, segons es mostra en les imatges. Este enjardinament ha sigut llargament reivindicat, diversos lustres, per la nostra entitat veïnal. Esperem que l'Ajuntament encerte a l’hora de condicionar la zona.

Se inician las obras de urbanización y/o ajardinamiento de los setos situados frente a los centros de Salud y de Servicios Sociales.
La insistencia de la Asociación de Vecinas y Vecinos del barrio, junto a la publicación en los mass media comienza a dar sus frutos, pues ayer mismo las máquinas empezaron a trabajar en uno de los tres setos de los centros de Salud y de Servicios Sociales del barrio, según se muestra en las imágenes. Este ajardinamiento ha sido largamente reivindicado, varios lustros, por la entidad vecinal. Esperemos que el Ayuntamiento acierte a la hora de acondicionar la zona.

Poda d'arbres
La Delegació de Medi Ambient, Parcs i Jardins va iniciar la poda d'arbres el passat mes de setembre en el carrer Arquebisbe Olaechea. Ara, prosseguix estos treballs en l'Avinguda del Doctor Tomás Sala, vial a la qual corresponen les dos imatges que vos mostrem. U dels carrers que queda pendent de podar és Pius IX.


Poda de árboles
La Delegación de Medio Ambiente, Parques y Jardines inició la poda de árboles el pasado mes de septiembre en calle Arzobispo Olaechea. Ahora, prosigue estos trabajos en la Avenida del Doctor Tomás Sala, vial a la cual corresponden las dos imágenes que os mostramos. Una de las calles que queda pendiente de podar es la de Pío IX.

Acte vandàlic
No conformes d'arrancar els bancs recentment col·locats en una de les tanques del carrer Enginyer José Sirera, que van ser reposats a petició de l'AAVV, hui ens hem trobat amb un banc trencat en el cantó de l'avinguda Doctor Tomás Sala amb el carrer Sant Marcel·lí en l'àmplia vorera que dóna al Bulevard Sud. Vaja divertiment el d'alguns jóvens que destrossen el mobiliari urbà que l'AAVV reivindica a l'Ajuntament. Amb quina cara continuarem demanant, l'AAVV, a l'Administració millores perquè nostre barri siga “Més Digne i Habitable”. Des d'estes línies volem fer una crida al comportament cívic. Recordar una cosa òbvia, que els diners d'eixos equipaments i del mobiliari urbà en general no el paga Rita Barberá de la seua butxaca, el paguem les veïnes i veïns del barri amb el nostre treball i esforç diari.Acto vandálico
No conformes con arrancar los bancos recientemente colocados en uno de los setos de la calle Ingeniero José Sirera, que fueron repuestos a petición de la AAVV, hoy nos hemos encontrado con un banco roto en la esquina de la avenida Doctor Tomás Sala con la calle San Marcelino en la amplia acera que da al Bulevar Sur. Vaya divertimento el de algunos jóvenes que destrozan el mobiliario urbano que la AAVV reivindica al ayuntamiento. Con que cara vamos a seguir pidiendo, la AAVV, a la Administración mejoras para que nuestro barrio sea “Más Digno y Habitable”. Desde estas líneas queremos hacer una llamada al comportamiento cívico. Recordar una cosa obvia, que el dinero de esos equipamientos y del mobiliario urbano en general no lo paga Rita Barberá de su bolsillo, lo pagamos las vecinas y vecinos del barrio con nuestro trabajo y esfuerzo diario.
Ja esta pintada la pèrgola de la plaça Óscar Romero
Fa uns dies vos comentàvem que s'havia iniciat el pintat de la pèrgola (templete) de la plaça Monsenyor Óscar Romero. Per què encara que ha costat el seu, desconeixem la causa, finalment ahir va quedar definitivament pintada la pèrgola, desapareixent l'estat d'abandó en la qual es trobava; òxid, excrements de pardals, etc. “Sanxo gossos lladren… Senyal que anem passant” És a dir, que existim com AAVV i que seguim revindicant que s'utilitzen degudament els nostres impostos en la millora i manteniment del mobiliari urbà del nostre barri.Ya esta pintada la pérgola de la plaza Óscar Romero
Hace unos días os comentábamos que se había iniciado el pintado de la pérgola-temple de la plaza Monseñor Óscar Romero. Pues bien aunque ha costado lo suyo, desconocemos la causa, finalmente ayer quedó definitivamente pintada la pérgola, desapareciendo el estado de abandono en la cual se encontraba; óxido, excrementos de pájaros, etc. “Sancho perros ladran… Señal que vamos pasando” Es decir, que existimos como AA VV y que seguimos revindicando que se utilicen debidamente nuestros impuestos en la mejora y mantenimiento del mobiliario urbano de nuestro barrio.

No hay comentarios: