FESTES POPULARS 2014

FESTES POPULARS 2014
FACEBOOK FESTES POPULARS 2014

Reivindicació i construcció del Centre Cultural Rambleta en imatges

martes, 16 de junio de 2009

Projecte de renovació d'Enllumenat del barri


Segons ha informat hui la Delegació d'Enllumenat als representants de l'Associació de Veïnes i Veïns del nostre barri, a instàncies de l'entitat veïnal, encara no hi ha data d'inici dels treballs del projecte de renovació d'enllumenat del nostre barri.
La mateixa font si ha confirmat que el tipus de fanals que s'instal·laran seran del model fernandino, el mateix que hi ha actualment instal·lat en el carrer Sant Marcel·lí amb peu de ferro forjat. Este serà el model que s'instal·larà als carrers Salvador Perles, Músic Cabanilles, Enginyer José Sirera (tram Sant Marcel·lí-Sant Pius X) i Pius IX. En els carrers Reverend Josep Noguera i Sant Pius X s'instal·larà el sistema de braç o aplic fixat a la paret de les fatxades, com en l'actualitat, amb punt de llum o fanal fernandino, el mateix model que la resta de carrers del barri. El tram de l'avinguda

Detall de fanal model fernandino
instal·lat al carrer Sant Marcel·lí.

Doctor Tomàs Sala (Bulevard Sud), entre els números 8 i 12, s'instal·larà el mateix model de fanal, de peu de ferro forjat, que està instal·lat actualment en el Bulevard a fi de mantindre una mateixa estètica en tot el vial.

Distància: La normativa establix que els punts de llum han de situar-se a una distància entre si de 15 metres, encara que en els casos en què algun obstacle de tipus arquitectònic o urbanístic ho impedisca, la distància podrà oscil·lar entre els 14 i els 17 metres.

Potència: Tots els punts de llum tindran un potència de 150 W (els que hi ha actualment instal·lats tenen 250 W) i cada fanal estarà equipat amb un bloc òptic que millora el rendiment del punt de llum. Esta potència de 150 W, menor que la dels punts de llum instal·lats actualment al barri, ve determinada per tres variables o motius; la normativa actual sobre enllumenat públic, les limitacions pressupostàries i l'estalvi de consum energètic.

Finalment la Delegació d'Enllumenat de l'Ajuntament de València ha informat, a l'entitat veïnal, que des de fa un temps du a terme una política d'estalvi de consum energètic basat en disminuir la potència dels punts de llum durant gran part de les hores nocturnes; a l'estiu des de l'11 de la nit i a l'hivern a partir de les 10 de la nit. Esta iniciativa permet, en paraules del portaveu de la Delegació d'Enllumenat, reduir, segons l'època de l'any, entre un 35 i un 40 % el consum d'energia. La mateixa font ha informat que a esta iniciativa cal afegir l'apagat de fonts ornamentals i monuments equipats amb enllumenat elèctric públic.
Según ha informado hoy la Delegación de Alumbrado a los representantes de la Asociación de Vecinas y Vecinos de nuestro barrio, a instancias de la entidad vecinal, todavía no hay fecha de inicio de los trabajos del proyecto de renovación de alumbrado de nuestro barrio.

La misma fuente si ha confirmado que el tipo de farolas que se instalarán serán del modelo fernandino, el mismo que hay actualmente instalado en la calle San Marcelino con pie de hiero forjado. Este será el modelo que se instalará el las calles Salvador Perles, Músico Cabanilles, Ingeniero José Sirera (tramo San Marcelino-San Pío X) y Pío IX. En las calles Reverendo José Noguera y San Pío X se instalará el sistema de brazo o aplique fijado a la pared de las fachadas, como en la actualidad, con punto de luz o farola del mismo modelo que el resto de calles del barrio arriba citadas. El tramo de la avenida Doctor Tomás Sala o del Bulevar Sur, entre los números 8 y 12, se instalará el mismo modelo de farola, de pie de hierro forjado, que está instalado actualmente en el Bulevar al objeto de mantener una misma estética en todo el vial.

Distancia: La normativa establece que los puntos de luz han de situarse a una distancia entre si de 15 metros, aunque en los casos en que algún obstáculo de tipo arquitectónico o urbanístico lo impida, la distancia pude oscilar entre los 14 y los 17 metros.

Potencia: Todos los puntos de luz tendrán un potencia de 150 W (los que hay actualmente instalados tienen 250 W) y cada farola estará equipada con un bloque óptico que mejora el rendimiento del punto de luz. Esta potencia de 150 W, menor que la de los puntos de luz instalados actualmente en la barrio, viene determinada por tres variable o motivos; la normativa actual sobre alumbrado público, las limitaciones presupuestarias y el ahorro de consumo energético.

Finalmente la Delegación de Alumbrado del Ayuntamiento de Valencia informó, a la entidad vecinal, que desde hace un tiempo viene llevando a cabo una política de ahorro de consumo energético basado en disminuir la potencia de los puntos de luz durante gran parte de las horas nocturnas; en verano desde la 11 de la noche y en invierno a partir de las 10 de la noche. Esta iniciativa permite, en palabras del portavoz de la Delegación de Alumbrado, reducir, según la época del año, entre un 35 y un 40 % el consumo de energía. La misma fuente informó que a esta iniciativa hay que añadir el apagado de fuentes ornamentales y monumentos equipados con alumbrado eléctrico público.


Detall de fanal instal·lat al Bulevard Sud (Av. Doctor Tomàs Sala)
Fotos V. Soler (AVV)

No hay comentarios: