FESTES POPULARS 2014

FESTES POPULARS 2014
FACEBOOK FESTES POPULARS 2014

Reivindicació i construcció del Centre Cultural Rambleta en imatges

miércoles, 15 de octubre de 2008

El projecte constructiu del tramvia orbital no estarà preparat fins al 2010


NOTA DE PREMSA 14-10-08

El tramvia orbital o T6 va superar el passat mes d'agost el tràmit de la preceptiva aprovació de l'Estudi Informatiu, segons va informar ahir el director general de la Conselleria d'Infraestructures, Vicente Dómine, a diversos representants de la directiva de l'Associació de Veïnes i Veïns del barri Sant Marcel·lí.
El responsable de la Conselleria va explicar als representants veïnals que en breu, potser abans de Nadal, eixirà a licitació el projecte constructiu la redacció del qual estima que es prolongue durant dotze mesos. El projecte s'ha dividit en subtrams, i concretament el que afecta els veïns de Sant Marcel·lí es denomina Nova Fe – Sant Isidre. Este subtram tindrà el seu inici en el nou pont de Xirivella, i des de Tres Forques - Tres Creus discorrerà per Sant Isidre, Sant Marcel·lí, Creu Coberta, Malilla, Nova Fe, Font de Sant Lluís i Ciutat de la Ciències, o bé per General Urrutia continuarà cap al centre de la ciutat seguint el mateix itinerari que el T2 actualment en construcció. L'itinerari d'este últim tram està encara per decidir.
La nova línia de tramvia T6, que aprofitarà per a la seua construcció la plataforma reservada utilitzada actualment en alguns trams per l'EMT, que transcorre per ambdós costats de tot el bulevard sud, suposarà afeccions de tipus urbanístic en alguns punts de l'esmentat vial com les rotondes o glorietes d'Arxiduc Carles i de Sant Marcel·lí-Carters, que tot apunta que seran remodelades per a facilitar la construcció o col·locació de la plataforma tramviària. L'Estudi Informatiu preveu a més, que en esta última glorieta de Sant Marcel·lí-Carters se situe la parada de Sant Marcel·lí, que donarà servici tant als veïns de Sant Marcel·lí com als de la Creu Coberta.
El subtram Nova Fe – Sant Isidre del T6 unirà els barris de la Fontsanta, Tres Forques, Sant Isidre, Favara, Sant Marcel·lí, Creu Coberta, Malilla, L'Illeta, Font de Sant Lluís i Monteolivet. I, transportarà usuaris de tres hospitals i un Centre d'Especialitats (General, Pesset, Nova Fe i Monteolivet), del Cementeri General, de nombrosos centres educatius (uns quants IES, Conservatori Superior de Música i Escola Oficial d'Idiomes), de centres culturals i d'oci (Ciutat de les Ciències, Centre d'Esports de Neu i Centre Cultural Rambleta), així com d'uns quants centres comercials.
Els veïns de Sant Marcel·lí porten des de 2001, any en què es va obrir al trànsit “a so de bombo i platerets” el bulevard sud, reivindicant, fins a la data sense èxit, transport públic per l'esmentat vial. Per tant, no és res estrany, que estiguen preocupats al veure com l'horitzó de desplaçar-se pel bulevard sud amb tramvia en 2010 s'allunya. Per això, s'han marcat com a objectiu prioritari fer un seguiment permanent i exhaustiu de cada pas pel qual discórrega el projecte del tramvia orbital, i han demanat a Infraestructures que es tinguen en compte les seues opinions a l'hora de les remodelacions urbanístiques que els afecten, i no cessaran, a més, a vigilar constantment a la Conselleria perquè es complisquen els terminis previstos en cada tràmit, fins a veure-ho fet realitat.
A.VV. barri Sant Marcel·lí

El proyecto constructivo del tranvía orbital no estará listo hasta 2010

El tranvía orbital ó T6 superó el pasado mes de agosto el trámite de la preceptiva aprobación del Estudio Informativo, según informó ayer el Director General de la Conselleria de Infraestructuras, Vicente Dómine, a varios representantes de la directiva de la Asociación de Vecinas y Vecinos del barrio San Marcelino.
El responsable de la Conselleria explicó a los representantes vecinales que en breve, quizás antes de Navidad, saldrá a licitación el proyecto constructivo cuya redacción se estima que se prolongue durante doce meses. El proyecto se ha dividido en subtramos, y concretamente el que afecta a los vecinos de San Marcelino se denomina Nueva Fe – San Isidro. Este subtramo tendrá su inició en el nuevo puente de Xirivella, y desde Tres Forques -Tres Cruces discurrirá por San Isidro, San Marcelino, Cruz Cubierta, Malilla, Nueva Fe, Fuente de San Luís y Ciudad de la Ciencias, o bien por General Urrutia seguirá hacia el centro de la ciudad siguiendo el mismo itinerario que el T2 actualmente en construcción. El itinerario de este último tramo está todavía por decidir.
La nueva línea de tranvía T6, que aprovechará para su activación la plataforma reservada utilizada actualmente en algunos tramos por la EMT, que trascurre por ambos lados de todo el bulevar sur, supondrá afecciones de tipo urbanístico en algunos puntos del citado vial como las rotondas o glorietas de Archiduque Carlos y de San Marcelino-Carteros, que todo apunta a que serán remodeladas para facilitar la construcción o colocación de la plataforma tranviaria. El Estudio Informativo prevé además que en esta última glorieta de San Marcelino-Carteros se sitúe la parada de San Marcelino, que dará servicios tanto a los vecinos de San Marcelino como a los de la Cruz Cubierta.
El subtramo Nueva Fe – San Isidro del T6 unirá los barrios de la Fuensanta, Tres Forques, San Isidro, Favara, San Marcelino, Cruz Cubierta, Malilla, la Isleta, Fuente de San Luis y Monteolivete. Y, transportará a usuarios de tres hospitales y un Centro de Especialidades (General, Pesset, Nueva Fe y Monteolivete), del Cementerio General, de numerosos centros educativos (varios IES, Conservatorio Superior de Música y Escuela Oficial de Idiomas), de centros culturales y de ocio (Ciudad de las Ciencias, Centro de Deportes de Nieve y Centro Cultural Rambleta), así como de varios centros comerciales.
Los vecinos de San Marcelino llevan desde 2001, año en que se abrió al tráfico “a bombo y platillo” el bulevar sur, reivindicando, hasta la fecha sin éxito, transporte público por el citado vial. Por tanto, no es de extrañar, que estén preocupados al ver como el horizonte de desplazarse por el bulevar sur en tranvía en 2010 se aleja. Por ello, se han marcado como objetivo prioritario hacer un seguimiento permanente y exhaustivo de cada paso por el que discurra el proyecto del tranvía orbital, y han pedido a Infraestructuras que se tengan en cuenta sus opiniones en las remodelaciones urbanísticas que les afecten, y no cesarán, además, en vigilar constantemente a la Conselleria para que se cumplan los plazos previstos en cada trámite, hasta verlo hecho realidad.

A.VV. barri Sant Marcel·lí

No hay comentarios: